Oferta

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych:
  • opracowanie zakładowego planu kont,
  • ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
  • sporządzenie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat
  • opracowanie sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
  • wykonanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: PIT, CIT i VAT.
 2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:
  • kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
  • rozliczenia podatku od towarów i usług,
  • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu,
  • wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.
 3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • sporządzanie rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami
 4. Rozliczenia kadrowo-płacowe:
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie:
   • deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R,
   • informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
   • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B,
   • dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
   • imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych,
   • wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
   • umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych.
 5. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych:
  • PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczających się z najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz dla osób zobowiązanych doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
  • PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek,
  • PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
 6. Rozliczenia z ZUS

  Rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników:
  - przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
  - drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

 7. Inne
  • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego,
  • Rozliczanie projektów unijnych,
  • inne usługi księgowe,
  • świadczenie usług księgowych u klienta.